دوره جامع روش های ارزیابی ریسک شامل مقدمه ای بر ارزیابی ریسک و کلیه روش های JSA، PHA، FMEA، William Fine و EFMEA می باشد.

همچنین هر یک از روش های مذکور بصورت جداگانه نیز قابل ثبت نام می باشند.

  • محتوای دوره ها شامل: فیلم جلسات، جزوه استاد، فایل های ارائه شده در دوره، تکالیف آنلاین، آزمون آنلاین، گواهینامه رایگان سامانه می باشد (کلیه منابع ذکر شده قابل دانلود می باشند)
  • کلیه فراگیران به مدت یک سال به محتوای دوره در سامانه دسترسی خواهند داشت.
  • لینک ارتباطی با استاد جهت پاسخگویی به سوالات فراگیران نیز در دوره قرار دارد.

تصویر درس تحلیل حالات خرابی و آثار زیست محیطی (EFMEA)
دوره های ریسک (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 89 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس تحلیل حالات خرابی و آثار آن (FMEA)
دوره های ریسک (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 89 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس ارزیابی ریسک ویلیام فاین
دوره های ریسک (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 89 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس تحلیل خطرات شغلی (JSA)
دوره های ریسک (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 89 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس تحلیل مقدماتی خطر (PHA)
دوره های ریسک (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 89 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس مقدمه ای بر ارزیابی ریسک
دوره های ریسک (آفلاین)
ساعت آموزشی: 2 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: رایگان
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
تصویر درس شناسایی خطر و ارزیابی ریسک - دوره جامع
دوره های ریسک (آفلاین)
زرین پال
ساعت آموزشی: 12 ساعت
مبلغ سرمایه‌گذاری: 399 هزارتومان
مدرس: مهندس قاسم طوری
گواهینامه های قابل ارائه: کلیک کنید
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید