دوره های موجود

  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

  زمان برگزاری: 10 تیر 1400 به مدت 3 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 9 تیر 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  شیوه های گزارش نویسی در HSE
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  شیوه های گزارش نویسی در HSE

  زمان برگزاری: 17 تیر 1400 به مدت 3 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 16 تیر 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001:2018)
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001:2018)

  زمان برگزاری: 21 الی 24 تیر 1400 به مدت 12 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 20 تیر 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  تدوین HSE PLAN
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  تدوین HSE PLAN

  زمان برگزاری: 28 الی 30 تیر 1400 به مدت 9 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 29 تیر 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  آشنایی با روش های ارزیابی حمل بار
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  آشنایی با روش های ارزیابی حمل بار

  زمان برگزاری: 4 الی 6 مرداد 1400 به مدت 9 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 5 مرداد 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  مجوز ایمنی کار (PTW)
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  مجوز ایمنی کار (PTW)

  زمان برگزاری: 11 الی 13 مرداد 1400 به مدت 9 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 12 مرداد 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

  زمان برگزاری: 18 الی 21 مرداد 1400 به مدت 12 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 20 مرداد 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  مستند سازی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  مستند سازی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS

  زمان برگزاری: 25 الی 28 مرداد 1400 به مدت 12 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 27 مرداد 1400

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  ممیزی داخلی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018)
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  ممیزی داخلی استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018)

  زمان برگزاری: 1 الی 4 شهریور 1400 به مدت 12 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 3 شهریور 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  ایمنی مواد شیمیایی
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  ایمنی مواد شیمیایی

  زمان برگزاری: 8 الی 10 شهریور 1400 به مدت 9 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 9 شهریور 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  آشنایی با روش های طراحی ایستگاه کار ارگونومیک
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  آشنایی با روش های طراحی ایستگاه کار ارگونومیک

  زمان برگزاری: 15 الی 17 شهریور 1400 به مدت 9 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 16 شهریور 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181

  گزارش دهی و بررسی رویداد
  قاسم طوریامین میرزاخانی

  گزارش دهی و بررسی رویداد

  زمان برگزاری: 22 الی 24 شهریور 1400 به مدت 9 ساعت

  نحوه برگزاری: بصورت آنلاین در بستر اسکای روم و سامانه HSELMS

  مهلت ثبت نام: 23 شهریور 1400 (ظرفیت محدود)

  اطلاعات تکمیلی: واتساپ 09941633181