دوره هایی که جهت توانمندسازی و بهبود جایگاه مدیریتی یک کارشناس ایمنی، بهداشت حرفه ای و HSE مورد نیاز می باشد.