تصویر درس بازدید شماره 3 - آلاینده سنجی و ایمنی ماشین آلات - آفلاین
بازدیدهای آموزشی HSE
زرین پال
ساعت آموزشی: یک روز آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 650.000 ریال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: گواهی فقط برای افراد حاضر در بازدید صادر می گردد و برای مشاهده آفلاین دوره صادر نمی گردد.
تصویر درس بازدید شماره 2 - مرکز طب کار و کارگاه عملی اطفاء حریق - آفلاین
بازدیدهای آموزشی HSE
زرین پال
ساعت آموزشی: یک روز آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 650.000 ریال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: گواهی فقط برای افراد حاضر در بازدید صادر می گردد و برای مشاهده آفلاین دوره صادر نمی گردد.
تصویر درس بازدید شماره 1 - پروژه ساختمانی - آفلاین
بازدیدهای آموزشی HSE
زرین پال
ساعت آموزشی: یک روز آموزشی
مبلغ سرمایه‌گذاری: 650.000 ریال
آموزش نحوه ثبت نام: کلیک کنید
توضیحات: گواهی حضور فقط برای افراد حاضر در بازدید صادر می گردد و برای مشاهده آفلاین دوره صادر نمی گردد.