سرپرست معدن

شخصی است كه توسط دارنده پروانه عملیات معدنی به این سمت منصوب می شود و مسئولیت كلیه عملیات معدن را به عهده دارد.

منبع: آئین نامه ایمنی در معادن مصوب 3 بهمن 1391

» واژه نامه اچ اس ای