پشتوانه علمی سامانه

جهت بیان پشتوانه علمی سامانه HSELMS، می توان موارد ذیل را نام برد:

  • الگوبرداری از سامانه های برتر آموزش مجازی در سطح جهانی و ملی
  • ارتباط با مجموعه های  باسابقه و خلاق متخصصین در زمینه های تولید محتوا، طراحی سامانه مدیریت یادگیری و پشتیبانی
  • استفاده از پركاربرترین نرم افزار مدیریت یادگیری در جهان (مورد استفاده در 83008 سایت آموزشی، 70696570 كاربر، بیش از 7.5 میلیون درس مورد استفاده بیش از 1.2 میلیون مدرس در سراسر جهان در سال 2013 میلادی)
  • منطبق با استاندارد سند الزامات و چارچوب های تولید محتوای الكترونیكی (سازمان فناوری اطلاعات ارتباطات – 1392)
  • منطبق با آخرین راهبردهای آموزش الكترونیكی (الگوهای طراحی آموزشی مریل و رایگلوث، Assure، ADDIE)
  • استفاده از رویكرد سازنده گرایی آموزشی و یادگیرنده محوری
  • تهیه محتوای الكترونیكی براساس اصول چند رسانه ای مایر (Mayer)
  • ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی كاركنان براساس مدل ارزشیابی كرك پاتریك
  • همسو با نظریه های روانشناسی تربیتی (نظریه یادگیری، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه انگیزش و...)
  • تحت نظارت متخصصین تكنولوژی آموزشی، نرم افزار و كارشناسان موضوعی

پشتیبانی