مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها

مزایا

مزایای اصلی راه اندازی و استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها به شرح ذیل می باشد:

 1. كاهش هزینه های آموزش و بهسازی منابع انسانی
 2. بهبود كیفیت و اثربخشی آموزش های سازمانی
 3. توانمند سازی فردی و حرفه ای منابع انسانی
 4. جانشین پروری و ایجاد شبكه نسل جدید مدیران شایسته
 5. نظارت دقیق و هدفمند بر فرآیند و خروجی آموزش ها
 6. وسیع، هدفمند و شفاف بودن ارتباط بین فردی و بین گروهی
 7. ایجاد و تقویت فرهنگ یادگیری حرفه ای و تسهیم دانش در سازمان
 8. افزایش قابلیت تصمیم گیری صحیح و سریع در سطوح مختلف سازمان
 9. ایجاد مرجعی برای ثبت، گردش و انتقال دانش سازمانی در طول عمر سازمان
 10. كاهش احتمال از دست دادن فرصت ها
 11. برنامه ریزی و برگزاری شخصی تر، دقیق تر، آسان تر و انعطاف پذیرتر فعالیت های آموزشی