مزایای آموزش مجازی نسبت به آموزش سنتی

مزایا

10 مزیت اصلی آموزش مجازی نسبت به آموزش سنتی بر اساس تحقیقات و تجارب سازمانی در دنیا به شرح ذیل می باشد:

  1. در آموزش الكترونیكی، ایجاد و تكرار دوره های درسی بسیار آسان تر و كم هزینه تر از آموزش سنتی است
  2. اثر بخشی آموزشی در آموزش الكترونیكی بیشتر است و كاربران یادگیری موثرتری را تجربه می كنند
  3. آموزش الكترونیكی از لحاظ زمانی، مكانی و دسترسی كاربران دارای انعطاف بسیار بیشتری است
  4. دسترسی آنی و مكرر به حجم بالای اطلاعات در آموزش الكترونیك بسیار امكان پذیرتر است
  5. برنامه ریزی و برگزاری فعالیت های آموزشی در آموزش الكترونیك شخصی تر، دقیق تر، آسان تر و انعطاف پذیرتر است
  6. نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در آموزش الكترونیكی بسیار بالاتر از آموزش سنتی است
  7. آموزش الكترونیكی امكان ارزیابی بازدهی و گزارش دهی سریع تر، كامل تر و متنوع تری را فراهم می كند
  8. هزینه های سازمانی و زیست محیطی آموزش الكترونیك بسیار كم تر هستند
  9. عدالت آموزشی و فرصت های برابر رشد در آموزش الكترونیك بسیار بیشتر میسر می شود
  10. ارتباطات بین فردی و بین گروهی در آموزش الكترونیك وسیع تر، هدفمندتر و شفاف تر هستند