رفع مشكلات متداول مدیران و سازمان ها

رفع مشكلات متداول مدیران و سازمان ها

سامانه یادگیری الکترونیک HSELMS، با رفع مشكلات متداول مدیران و سازمان ها در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی (موارد ذیل) در راستای بهبود شرایط محیط کار، اثربخشی آموزشی، افزایش سطح رضایتمندی و بهره وری گام بر می دارد.

 • جابجایی كاركنان و انفصال آن ها از محیط كاری جهت آموزش
 • محدودیت زمانی و مكانی برگزاری دوره ها
 • دغدغه آموزش های بدو استخدام و ارتقای شغلی
 • محتوای آموزشی عموماً قدیمی و به روز نشده
 • یكسان نبودن فرآیند آموزش برای تمام كاركنان یك سازمان در صورت داشتن پراكندگی در مكان های جغرافیایی مختلف
 • مسئولیت زیاد بخش آموزش سازمان
 • كمبود منابع مالی، زمان، تخصص و تسهیلات
 • یكنواختی و عدم تنوع در اجرای آموزش
 • عدم ارتباط دوره های آموزشی با شغل موردنظر
 • كمبود ابزار و رسانه های آموزشی
 • استاندارد نبودن دوره های آموزشی
 • عدم وجود یادگیری های تعاملی، مشاركتی و تلفیقی
 • عدم دسترسی به آموزش های سیار مانند Mobile Learning
 • عدم اجرایی شدن امكان فشرده سازی یادگیری
 • عدم امكان نظارت و ارزیابی مناسب پرسنل
 • دغدغه مدیران برای به حد نصاب رساندن ساعات آموزش كاركنان طبق مصوبات قانونی