دوره های مرتبط با سیستم های مدیریتی و استانداردها در سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

دوره های موجود

Guide on Business Continuity Planning for COVID-19

تشریح الزامات ISO 14001:2004

  • استاد: معین بهرامی

تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS

تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی ISO 22000:2005

تشریح الزامات و ممیزی OHSAS 18001:2007

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 9001:2015

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 14001:2015

تهیه و تنظیم مستندات HSE برای محیط کار