شرکت کالا ناوگان شرق

现有课程

دوره ایمنی انبارها

  • 教师: میرزاخانیامین
  • ناظر دوره: بیاتنوشین
  • ناظر دوره: ظفریعاطفه

سیستم نظارت بر رفتار

دوره مدیریت عملکرد کارکنان

  • ناظر دوره: بیاتنوشین
  • ناظر دوره: ظفریعاطفه