شرکت کالا ناوگان شرق

コース一覧

دوره ایمنی انبارها

  • 教師: میرزاخانی امین
  • ناظر دوره: بیات نوشین
  • ناظر دوره: ظفری عاطفه

سیستم نظارت بر رفتار

دوره مدیریت عملکرد کارکنان

  • ناظر دوره: بیات نوشین
  • ناظر دوره: ظفری عاطفه