شرکت کالا ناوگان شرق

Kursliste

دوره ایمنی انبارها

  • Trainer/in: امین میرزاخانی
  • ناظر دوره: نوشین بیات
  • ناظر دوره: عاطفه ظفری

سیستم نظارت بر رفتار

دوره مدیریت عملکرد کارکنان

  • ناظر دوره: نوشین بیات
  • ناظر دوره: عاطفه ظفری