شرکت کالا ناوگان شرق

المقررات الدراسية المتاحة

دوره ایمنی انبارها

  • معلم: امین میرزاخانی
  • ناظر دوره: نوشین بیات
  • ناظر دوره: عاطفه ظفری

سیستم نظارت بر رفتار

دوره مدیریت عملکرد کارکنان

  • ناظر دوره: نوشین بیات
  • ناظر دوره: عاطفه ظفری