دوره های ارگونومی سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

现有课程

روش ارزیابی پوسچر OWAS با رویکرد نرم افزاری

课程分类: ارگونومی
  • 教师: میرزاخانیامین

روش ارزیابی ریسک REBA با رویکرد نرم افزاری

课程分类: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک SI با رویکرد نرم افزاری

课程分类: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک RULA با رویکرد نرم افزاری

课程分类: ارگونومی