دوره های ارگونومی سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

Açılan dersler

روش ارزیابی پوسچر OWAS با رویکرد نرم افزاری

  • Eğitimci: امین میرزاخانی

روش ارزیابی ریسک REBA با رویکرد نرم افزاری

روش ارزیابی ریسک SI با رویکرد نرم افزاری

روش ارزیابی ریسک RULA با رویکرد نرم افزاری