دوره های ارگونومی سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

Доступные курсы

روش ارزیابی پوسچر OWAS با رویکرد نرم افزاری

Категория: ارگونومی
  • Учитель: امین میرزاخانی

روش ارزیابی ریسک REBA با رویکرد نرم افزاری

Категория: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک SI با رویکرد نرم افزاری

Категория: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک RULA با رویکرد نرم افزاری

Категория: ارگونومی