دوره های ارگونومی سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

コース一覧

روش ارزیابی پوسچر OWAS با رویکرد نرم افزاری

カテゴリ: ارگونومی
  • 教師: میرزاخانی امین

روش ارزیابی ریسک REBA با رویکرد نرم افزاری

カテゴリ: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک SI با رویکرد نرم افزاری

カテゴリ: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک RULA با رویکرد نرم افزاری

カテゴリ: ارگونومی