دوره های ارگونومی سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

Corsi disponibili

روش ارزیابی پوسچر OWAS با رویکرد نرم افزاری

Categoria: ارگونومی
  • Docente: امین میرزاخانی

روش ارزیابی ریسک REBA با رویکرد نرم افزاری

Categoria: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک SI با رویکرد نرم افزاری

Categoria: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک RULA با رویکرد نرم افزاری

Categoria: ارگونومی