دوره های ارگونومی سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

Cours disponibles

روش ارزیابی پوسچر OWAS با رویکرد نرم افزاری

Catégorie: ارگونومی
  • Enseignant: امین میرزاخانی

روش ارزیابی ریسک REBA با رویکرد نرم افزاری

Catégorie: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک SI با رویکرد نرم افزاری

Catégorie: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک RULA با رویکرد نرم افزاری

Catégorie: ارگونومی