دوره های ارگونومی سامانه مجازی یادگیری الکترونیک (آموزش آنلاین) HSELMS

Kursliste

روش ارزیابی پوسچر OWAS با رویکرد نرم افزاری

Kursbereich: ارگونومی
  • Trainer/in: امین میرزاخانی

روش ارزیابی ریسک REBA با رویکرد نرم افزاری

Kursbereich: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک SI با رویکرد نرم افزاری

Kursbereich: ارگونومی

روش ارزیابی ریسک RULA با رویکرد نرم افزاری

Kursbereich: ارگونومی