آموزش، بحث و تبادل نظر اعضای زیرکمیته ISO/TC 159/SC1 در این بخش صورت می پذیرد.